ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 459
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๔๕-๐๐๗ สายหนองแกบน - สายพุใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำระบบประปา บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิณห์วรา ซอย ๘ บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง บริเวณฝายชะลอน้ำลำห้วยลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวน 92.115 ตัน ตันละ 550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๔๕-๐๐๗ สายหนองแกบน - สายพุใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๔๕-๐๐๗ สายหนองแกบน - สายพุใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 พฤษภาคม 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อเรื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2567