แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-2 of 2 results.
แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)