หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งไฟแสงสว่างไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างต่อเติมรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธข ๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ต จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งชำรุดเนื่องจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ