วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาะารณะ พล ร.๙ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บริเวณบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ....