แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
16 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิณห์วรา ซอย ๘ บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำระบบประปา บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง บริเวณฝายชะลอน้ำลำห้วยลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2567จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวน 92.115 ตัน ตันละ 550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2567ซื้อโครงการจัดซื้อเรื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256๖