นโยบายและแผน

 

 

 

คำแถลงนโยบาย

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

 

 

ของ

นายชูชาติ   เสือส่าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

แถลงต่อ

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

********************

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าทุกท่าน

         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น กระผมนายชูชาติ  เสือส่าน ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกของประชาชนชาวตำบลลาดหญ้า ขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่น ในระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และความเที่ยงตรง ความโปร่งใส และจะแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วน และสร้างทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และประสานความร่วมมือทุกด้าน

         กระผมตระหนักดีว่าตำบลลาดหญ้าต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของชาวตำบลลาดหญ้า ส่งเสริมพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว พัฒนาเครือข่ายพลังมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

         กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยวิสัยทัศน์ (แนวคิด) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้ คือ “ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัฒน์” ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลลาดหญ้า โดยกำหนดนโยบายไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

 

 

    ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออํานวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง 

๑.๒ ดําเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 

๑.๓ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม

๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ
อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑.๖ จัดทําผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไป อย่างมีระบบ 

    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                 ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน
กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 

๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ การผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ แรงงานท้องถิ่น 

๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม.
เพื่อขับเคลื่อน การทํางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย อย่างทั่วถึง 

    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                  ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้อง กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 

๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 

๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 

๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง 

๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต พื้นที่ทุกระดับ 

          ๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

       ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด  ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล

สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทําแผน โครงการในการพัฒนาตําบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 

๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี ต่อการบริหารท้องถิ่นและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 

  ๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๕.๒ ทำนุบํารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตําบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในชุมชน 

๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและทำบุญกลางบ้าน

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 

๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

            ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีทีผักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม 

 ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 

 ๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บําบัดฟื้นฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ๖.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากโรงงานอุตสาหกรรม 

  ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าที่เคารพทุกท่าน  ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตําบล
ลาดหญ้าด้านหลัก ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่าการบริหารการพัฒนาตําบลนั้นต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  ที่จะต้องร่วมมือกันดําเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลาการทำงาน  ขอความกรุณา  จากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนําปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว  หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตําบลลาดหญ้าทั้งนั้น  เราจะนําข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดําเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกําลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน  รวมทั้งร่วมกันสรรหาคําตอบ  แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีหลากหลายในตําบล  และพวกเรา  จะตั้งใจทํางานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน  และผลประโยชน์  ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสําคัญร่วมกันเพื่อนําพามาสู่ความสําเร็จ  ความเจริญรุ่งเรืองของตําบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ 

                                

นายชูชาติ  เสือส่าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า      

    ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

 

“  …………………………………………………….. ”