เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

        สภาตำบลลาดหญ้าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้สภาตำบลลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

        เมืองประวัติศาสตร์        งามล้ำวัฒนธรรม           ส่งเสริมการท่องเที่ยว

        อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        สร้างชุมชนเข้มแข็ง        มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

    พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

        1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

        2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

        3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน

        4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและ

           ทรัพย์สินของประชาชน

        5. ส่งเสริมการศึกษา

        6. บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว

 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

        1. มีถนนและท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

        2. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอและทั่วถึง

        3. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

        4. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        5. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

        7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

        8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านลาดหญ้า 5,815 13,505 3,875 17,380 คน
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา 68 1,011 1,059 2,070 คน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 382 704 761 1,465 คน
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 739 1,231 1,400 2,631 คน
หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย 505 785 823 1,608 คน
หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า 277 548 446 994 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 374 552 520 1,072 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

    แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ

        องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้ตำบลลาดหญ้ามีอาณาเขต ดังนี้

        ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามลำตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ำตกเอราวัณ พิกัด เอ็ม อาร์ 417627 ตามลำตะเพินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณปากลำห้วยพุขามซึ่งไหลลงลำตะเพิน ตามลำห้วยพุขามไปทางทิศเหนือจดเขตติดต่อกับบ้านหินดาด หมู่ที่ 7 ตำบลวังด้ง พิกัด เอ็ม อาร์ 403675 แล้วขึ้นจากแนวลำห้วยพุขามข้ามถนนลูกรัง

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาแหลม บริเวณพิกัด  เอ็น อาร์ 424710 แล้วลงจากสันเขาแหลมไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาและไร่ไปจดกับสันเขาล้านที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 477687 จากสันเขาล้านผ่านทุ่งนาและไร่ไปจดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณกิโลเมตร ที่ 7     000 เมตร แล้วตามทางหลวงแผ่นดินไปสิ้นสุดที่ บริเวณข้างโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 1     200 เมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

        ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณกิโลเมตรที่ 1     200 เมตร ข้างโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี แล้วลงจากทางหลวงแผ่นดินผ่านทุ่งนาไปจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-  ลาดหญ้า ที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 29 บริเวณกิโลเมตรที่ 14     925 เมตร ลงจากทางหลวงแผ่นดินไปตามลำธารสาธารณะแล้วข้ามถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว-บ้านลาดหญ้า ไปจดแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณปากลำห้วยพุเลียบซึ่งไหลลงแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 450567 ตามลำห้วยพุเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ตรงทางแยกเข้าบ้านเก่า แล้วตามทางหลวงหมายเลข 3229 สายกาญจนบุรี-บ้านเก่า ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 18     550 เมตร เขตติดต่อกับบ้านหลังเขา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงลงจากทางหลวงตัดผ่านทุ่งนาและไร่ ไปจดกับสันเขาแก้วใหญ่ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตร

        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับบ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาแก้วใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 ตามสันเขาแก้วใหญ่ไปทางทิศเหนือจดสันเขาแก้วน้อยที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 349520 จากสันเขาแก้วน้อยตัดผ่านไร่ไปจดห้วยน้ำโจนที่บริเวณเชิงเขาพุกระพี้ พิกัด เอ็น อาร์ 348538 ตามลำห้วยน้ำโจน ไปทางทิศเหนือข้ามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ไปจดกับแม่น้ำแควใหญ่ทางทิศเหนือของบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 418594 ตามลำแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณลำตะเพินจดกับแม่น้ำแควใหญ่ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 432600 แล้วตามลำตะเพินขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานข้ามลำตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ำตกเอราวัณ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 417627 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร

    เนื้อที่

        เขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีพื้นที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ   71,512   ไร่

    ภูมิประเทศ

        สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีภูเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 บริเวณ คือ เขาชนไก่ และเขาแก้วน้อย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ในแนวทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำ คือ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 6 อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 7 อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำ

        สำหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรกรรมประเภท พืชไร่ พืชสวน นาข้าว และเลี้ยงสัตว์ มีชุมชนอยู่อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปและจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ส่วนการใช้พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม จะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นรีสอร์ท บริเวณที่ราบจะเป็นสนามกอล์ฟ และอาคารพาณิชย์ต่างๆ จะอยู่ริมถนนสายกาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ ถนนสายกาญจนบุรี-บ้านเก่า และถนนสายหลักในหมู่บ้าน

 

การเมืองการปกครอง

        สภาตำบลลาดหญ้าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้สภาตำบลลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี    ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538

        เขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีพื้นที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ   71,512   ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

        หมู่ที่  1  บ้านลาดหญ้า

        หมู่ที่  2  บ้านท่าเสา

        หมู่ที่  3  บ้านทุ่งนานางหรอก

        หมู่ที่  4  บ้านท่าหวี

        หมู่ที่  5  บ้านจันอุย

        หมู่ที่  6  บ้านท่าหว้า

        หมู่ที่  7  บ้านหนองแก

        -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  5  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  3,4,5,6 และ 7

        -   จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  1 และ 2

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

        ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ

 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

1. ธนาคาร                          -         แห่ง

2. โรงแรมและสนามกอล์ฟ         5        แห่ง     ได้แก่

          2.1 บ้านพูนทรัพย์รีสอร์ท                            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี

          2.2 เพชรไพลินรีสอร์ท                               ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี

          2.3 บริษัทบิลเลี่ยนสตาร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย

          2.4 บริษัทไมด้ากอล์ฟคลับ                           ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก

          2.5 ภูฟ้าสวยรีสอร์ท                                   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก

3. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก               1        แห่ง             ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก    

4. โรงงานอุตสาหกรรม             1        แห่ง     ได้แก่   

          4.1 บริษัทเขมราชการสร้างจำกัด                   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี

5. ฟาร์มไก่                          3        แห่ง     ได้แก่

          5.1 บริษัทซีพี                                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย

6. ฟาร์มหมู                          1        แห่ง     ได้แก่

          6.1 ฟาร์มหมู นายฉุกเฉียว เฉลิมประเวศวงศ์      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี        

7. ฟาร์มปลา                        -         แห่ง                                 

8. อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา    1        แห่ง     ได้แก่   

          8.1 บริษัทซีแอนพีศิลาดล จำกัด                   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า      

9. โรงสีขนาดเล็ก          2        แห่ง     ได้แก่   

          9.1 โรงสีข้าวชุมชนตำบลลาดหญ้า                 ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี        

          9.2 โรงสีข้าวของนายสมนึก  พิสูตร                ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย       

10. สหกรณ์                         -         แห่ง                         

11. เลี้ยงปลาในกระชัง             -         แห่ง              

12. ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์         -         แห่ง                       

13. ตลาดนัด                        1        แห่ง     ได้แก่                      

          13.1 ตลาดนัดบริเวณข้างศูนย์เครือค่ายกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี

 

มวลชนจัดตั้ง

          - กลุ่มสตรีประจำตำบล                      จำนวน  199    คน

          - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         จำนวน  200    คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา

1. โรงเรียนอนุบาล                           -         แห่ง    

2. โรงเรียนประถมศึกษา                     5        แห่ง     ได้แก่

          2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"         ตั้งอยู่    หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก

          2.2 โรงเรียนบ้านท่าหวี                      ตั้งอยู่    หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี

          2.3 โรงเรียนบ้านจันอุย                      ตั้งอยู่    หมู่ที่ 5  บ้านจันอุย

          2.4 โรงเรียนบ้านหนองแก "สามัคคีวิทยา"   ตั้งอยู่    หมู่ที่ 7  บ้านหนองแก

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1        แห่ง     ได้แก่   

          3.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า           ตั้งอยู่    หมู่ที่ 1  บ้านลาดหญ้า

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         2        แห่ง     ได้แก่   

          4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์           ตั้งอยู่    หมู่ที่ 1  บ้านลาดหญ้า

          4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท          ตั้งอยู่    หมู่ที่ 5  บ้านจันอุย

5. ห้องสมุดประชาชน                         -        แห่ง

6. ศูนย์การศึกษาชุมชน                       -        แห่ง

7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     -       แห่ง    

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1. วัด                                            6        แห่ง     ได้แก่

          1.1 วัดเขารักษ์                                ตั้งอยู่    หมู่ที่ 1  บ้านลาดหญ้า

          1.2 วัดป่าเลไลก์                               ตั้งอยู่    หมู่ที่ 2   บ้านท่าเสา

          1.3 วัดราษฎร์วราราม                      ตั้งอยู่    หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก

          1.4 วัดวังกุ่ม                                    ตั้งอยู่    หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก

          1.5 วัดเย็นสนิทธรรมาราม                    ตั้งอยู่    หมู่ที่ 5  บ้านจันอุย

          1.6 วัดเขามีแก้วน้อย                          ตั้งอยู่    หมู่ที่ 7  บ้านหนองแก

2. สำนักสงฆ์                                    5         แห่ง     ได้แก่   

          2.1 สำนักสงฆ์ปฏิสังขรพระพุทธรูปใหม่     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก

          2.2 สำนักสงฆ์ถ้ำเทวฤทธิ์                     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี

          2.3 สำนักสงฆ์พุโพธิ์                           ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี

          2.4 สำนักสงฆ์พุใหญ่                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7  บ้านหนองแก    

          2.5 สำนักสงฆ์หนองแก                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7  บ้านหนองแก

3. ศาลเจ้าพ่อ                                   1        แห่ง     ได้แก่   

          3.1 ศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่                      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  บ้านท่าหว้า

4. มัสยิด                                          -         แห่ง

5. โบสถ์                                          -         แห่ง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรณ์ธรรมชาติ

สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลของรัฐ                        1        แห่ง     ได้แก่

          1.1 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์                   ตั้งอยู่    หมู่ที่ 1  บ้านลาดหญ้า

2. สถานพยาบาลเอกชน                     -         แห่ง

3. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน       2        แห่ง     ได้แก่

          2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า       ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1 บ้านลาดหญ้า

          2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก

4. ร้านค้ายาแผนปัจจุบัน                     -         แห่ง

5. อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

6. สถานสงเคราะห์คนชรา          จำนวน  1        แห่ง     ได้แก่

          6.1 สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                         -         แห่ง

สถานีดับเพลิง                       -         แห่ง

 

การคมนาคม

          การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีเส้นทางสายหลักผ่าน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 723 (กาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 703 (ลาดหญ้า-ด้านช่าง) นอกจากนี้มีถนนสายรองอีกคือ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 723 ไปทางแยกทางหลวงแผ่นดินสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ

 

การโทรคมนาคม

1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                 1        แห่ง     ได้แก่   

          1.1 ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลลาดหญ้า       ตั้งอยู่    หมู่ที่ 1  บ้านลาดหญ้า

2. หอกระจายข่าว                              5        แห่ง     ได้แก่

          1.1 หอกระจายข่าวบ้านทุ่งนานางหรอก    ตั้งอยู่    หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก

          1.2 หอกระจายข่าวบ้านท่าหวี                ตั้งอยู่    หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี

          1.3 หอกระจายข่าวบ้านจันอุย                ตั้งอยู่    หมู่ที่ 5  บ้านจันอุย

          1.4 หอกระจายข่าวบ้านท่าหว้า              ตั้งอยู่    หมู่ที่ 6  บ้านท่าหว้า

          1.5 หอกระจายข่าวบ้านหนองแก            ตั้งอยู่    หมู่ที่ 7  บ้านหนองแก

 

การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่จึงทำให้เกิดการก่อสร้างรีสอร์ทที่พัก และร้านอาหารและบริเวณที่ราบเชิงเขามีการก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท และที่พัก

    แหล่งน้ำธรรมชาติ

1. แม่น้ำ                   จำนวน  1    สาย     ได้แก่

          1.1 แม่น้ำแควใหญ่             ไหลผ่านหมู่ที่ 1,หมู่ที่2 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

2. ลำน้ำ, ลำห้วย         จำนวน  4    สาย     ได้แก่

          2.1 ลำห้วยลำตะเพิน           ไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6

          2.2 ลำห้วยพุเลียบ              ไหลผ่านหมู่ที่ 4

          2.3 ลำห้วยน้ำโจน              ไหลผ่านหมู่ที่ 5

          2.4 ลำห้วยพุขาม                ไหลผ่านหมู่ที่ 6           

3. บึงหนองอื่นๆ           จำนวน  -     สาย

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่

1. ถังเก็บน้ำฝน            จำนวน  36  แห่ง     ใช้การได้ 35 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง    ได้แก่

          1.1 ถังเก็บน้ำฝน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา             จำนวน  5 ลูก

          1.2 ถังเก็บน้ำฝน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก   จำนวน  9 ลูก

          1.3 ถังเก็บน้ำฝน หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า             จำนวน  11 ลูก

          1.4 ถังเก็บน้ำฝน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก       จำนวน 11 ลูก (ชำรุด จำนวน 1 ลูก)

2. บ่อโยก                  จำนวน    4  แห่ง     ได้แก่

          2.1 บ่อโยกบ้านโป่งกระต่าย  1   บ่อ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกระต่าย

          2.2 บ่อโยกบ้านท่าหว้า         3    บ่อ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า (ชำรุด 1 บ่อ)

3. หอถังประปา           จำนวน  15  แห่ง     ใช้การได้ 14 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง

4. ประปาหมู่บ้าน         จำนวน  6    หมู่บ้าน ได้แก่

          4.1 ประปาหมู่บ้านทหารพราน          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา                                                  มีจำนวนผู้ใช้น้ำ      30 ครัวเรือน

          4.2 ประปาหมู่บ้านวังกุ่ม                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก                                        มีจำนวนผู้ใช้น้ำ      31 ครัวเรือน

          4.3 ประปาหมู่บ้านทุ่งนานางหรอก     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก                                          มีจำนวนผู้ใช้น้ำ    276 ครัวเรือน

          4.4 ประปาหมู่บ้านท่าหวี                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี                                                    มีจำนวนผู้ใช้น้ำ    454 ครัวเรือน

          4.5 ประปาหมู่บ้านจันอุย(บ้านบน)      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย                   

                               มีจำนวนผู้ใช้น้ำ     93 ครัวเรือน               

          4.6 ประปาโรงเรียนบ้านจันอุย           ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย                                                   มีจำนวนผู้ใช้น้ำ       70 ครัวเรือน

          4.7 ประปาหมู่บ้านบ้านโป่งกระต่าย     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า                                                 มีจำนวนผู้ใช้น้ำ     116 ครัวเรือน

          4.8 ประปาหมู่บ้านท่าหว้า                ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า                                                 มีจำนวนผู้ใช้น้ำ       51 ครัวเรือน

          4.9 ประปาหมู่บ้านท่าหว้า (นายสุรสิทธิ์  ชินณะ เป็นประธานฯ)                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า            มีจำนวนผู้ใช้น้ำ     19 ครัวเรือน

          4.10 ประปาหมู่บ้านหนองแก (ผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ เป็นประธานฯ)                  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก          มีจำนวนผู้ใช้น้ำ   220 ครัวเรือน

          4.11 ประปาหมู่บ้านหนองแก (นายบุญเสริม เจียมเจิม เป็นประธานฯ)               ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก            มีจำนวนผู้ใช้น้ำ     7 ครัวเรือน

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554