ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 470
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท ผ้าม่านหลุยส์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ติดตั้งบริเวณห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตั้งพื้น (โรลอัพ) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งซึ่งชำรุด บริเวณสนามกีฬาหมู่ 4 โดยดำเนินการเปลี่ยนกระดานลื่นคู่ จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนกระดานลื่นเดี่ยว จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนบันได 9 ขั้น จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนอุโมงเกลียว จำนวน 1 ชุด และตัวหมุุนXO จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔14 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการประจำสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการประจำกองช่าง เดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 96.030 ตัน ตันละ 550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ สำหรับใช้ในราชการประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567