ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 444
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน จ.ส.อ.อำนาจ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙ ๖๑ ๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเข้าคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สาย ๒ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายตรงข้ามร้านตู่รวมเจริญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสยข้างโรงกรองน้ำดื่มบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างโครงการขยายระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ บริเวณระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567