ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 365
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายตรงข้ามหมู่บ้านทหารสามัคคี บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมไอเย็น สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลลาดหญ้าซึ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566