ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 459
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ๘๗๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อเทียนดอกบัว จำนวน ๑๔ โหล เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำบายศรี จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์ หมายเลขทะเบียน กค - 1437 กาญจนบุรี ซึ่งชำรุดเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างติดตั้งป้ายจราจร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้่าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤศจิกายน 2566