ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ระบบ IP Network บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณถนนสายตรงข้ามระบบประปาบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณถนนไปวัดซ่อมพระ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2567
จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 6 คัน เดินทางไป-กลับ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบ้านพักเก่า (แฟลตนายสิบ) บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567