ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน / เดือนละ 18,190 บาท รายละเอียดการจ้างปรากฏตามร่างขอบข่ายงาน(TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน จ.ส.อ.อำนาจ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙ ๖๑ ๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567