ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเข้าคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สาย ๒ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายตรงข้ามร้านตู่รวมเจริญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสยข้างโรงกรองน้ำดื่มบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างโครงการขยายระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ บริเวณระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก บริเวณบ้านพักทหารพราน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพิ่มเติม บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพัก กรม ๑๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567