ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ จำนวน 19 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับเดินทางไป-กลับ สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ จำนวน 2 ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กท ๖๕๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างเช่าเก้าอี้ 150 ตัว สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลองส่งน้ำบ้านจันอุยไปซอยแก้วกระจ่าง บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณยงค์ แช่มเล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567