ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านหลุยส์ห้องประชุม อบต.ลาดหญ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สาย ML ๒ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๓๐ นิ้ว บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการประจำกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566