ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 365
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการไข่เค็มเสริมไอโอดีน ขนาด 2 x 3 เมตร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างเช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมจัดวาง จำนวน 150 ตัว และเช่าอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการไข่เค็มเสริมไอโอดีน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อถังขยะ (สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องปรับอากาศชนิดตุู้ตั้งพื้น ขนาด 44,000 btu จำนวน 7 เครื่อง และ 2.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 btu จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ซื้อทุ่นพลาสติกทางเดินลอยน้ำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการรู้เท่าทันมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้นฯ ขนาด 1 x 3 เมตร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายทุ่งนานางหรอก - วังกุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจิณห์วรา ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ชุด, ข้อบัญญัติงบประมานรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566