ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 365
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายเมืองแมน อ่อนละมูลบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566