ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 5 ตุลาคม 2563 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กรกฎาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 พฤศจิกายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 30 ตุลาคม 2562 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562