ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 30 ตุลาคม 2562 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ตุลาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 มกราคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561