ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 กรกฎาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 เมษายน 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบลูกหนี้-เจ้าหนี้ 19 ตุลาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
 ประเภท : งบทดลอง 19 ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง ปี 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลลาดหญ้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 ตุลาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ปี 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2560 รายรับจริง-รายจ่ายจริง และเงินสะสมรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2560