การจัดการองค์ความรู้

Displaying 16-20 of 31 results.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วิธียื่นภาษ๊ออนไลน์เงินได้ปี 2564 (ยื่นในปี 2565) ด้วยตัวเองแบบละเอียด
Q & A สวัสดิการการศึกษาบุตร (สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)