การจัดการองค์ความรู้

Displaying 11-15 of 31 results.
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ ร.บ.3
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ก.บ.1
ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563