ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 461 ถึง 470 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อปั๊มน้ำซับเมิร์ส ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐V. พร้อมตู้ควบคุมและสายไฟ ๑๐๐ เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4235 กาญจนบุรี ซึ่งชำรุด(รายละเอียดปรากฏตามร่างขอบข่ายงาน)เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
จ้างทำพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรารงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายต่างๆ บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายต่างๆ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565