ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาและซ้อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีน้ำตาล บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านเจริญชัย ยั่งยืน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณบ้านทหารพราน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพิ่มเติม บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2566