หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งไฟแสงสว่างไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างต่อเติมรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธข ๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ต จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งชำรุดเนื่องจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น