สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าอบต.ลาดหญ้า

30 สิงหาคม 2556
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต. ลาดหญ้า หมู่ที่ 4  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ขนาดกว้าง 13 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  6 เมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต. ลาดหญ้ากำหนด 

-------------------------------------------------------------

 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต. ลาดหญ้า หมู่ที่ 4       ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 13 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  6 เมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่      อบต. ลาดหญ้ากำหนด    โดยวิธีสอบราคา    

 

      ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 789,000.-  บาท  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง     จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  -   บาท

 

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ .....30  สิงหาคม – 12 กันยายน  2556......   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่......13  กันยายน  2556......   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

 

        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ……16 กันยายน 2556…..  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่ …30 สิงหาคม  2556……  ถึงวันที่.......12 กันยายน  2556.......  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ    วันที่ ....30...... เดือน  สิงหาคม .ศ. 2556

 

     

 

 

 

                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!