สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม หมู่ที่ 5

8 สิงหาคม 2556
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม  หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม  หมู่ที่ 5   ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณตั้งไว้  350,000.- บาท   โดยวิธีสอบราคา

 

        ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 350,000.- บาท   (- สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)    และ    หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ( โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  .-   บาท

 

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ......8 – 22  สืงหาคม 2556......   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่....23 สิงหาคม  2556.........   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

 

        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ……26  สิงหาคม 2556……..  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,500.-บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่……8 สิงหาคม  2556………  ถึงวันที่......22  สิงหาคม  2556......  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ    วันที่ ......8........ เดือน  สิงหาคม .ศ. 2556

     

 

 

 

                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!