ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

22 พฤษภาคม 2556
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

 ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี

********************************

 

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ได้ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา  จำนวน 42 รายการ   ต.ลาดหญ้า  อ.เมืองฯ  จ.กาญจนบุรี  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  นั้น

        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน........7..........  ราย  มีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เสนอราคา

 

 

 

วงเงิน  (บาท)

กำหนด

 

แล้วเสร็จ

 

(วัน)

กำหนดยืน

 

ราคา

 

(วัน)

 

 

 

ยื่นเวลา

 

 

 

หมายเหตุ

1

ร้านอารีย์การค้า

80,413

30

30

15.30 น.

 

 

2

ร้านพิชชานันท์ ช๊อป

100,950

30

30

13.30 น.

 

 

3

ร้าน เอ็น พี การค้า

86,000

30

30

13.35 น.

 

 

4

หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี

72,686

30

30

14.55 น.

ผู้ชนะ

5

หจก.กันยาซัพพลาย

91,027

30

30

15.05 น.

 

 

6

ร้านวุฒิธุรกิจ

79,670

30

30

13.25 น.

 

 

7

หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่

79,829

30

30

14.25 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้การพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นซองสอบราคาเบื้องต้นแล้ว  โดยมีความเห็นดังนี้  รับพิจารณา  จำนวน...........7...........ราย   คือ

1.  ร้านอารีย์การค้า                   

2.  ร้านพิชชานันท์ ช๊อป                                  

3.  ร้าน เอ็น พี การค้า

4.  หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี

5.  หจก.กันยาซัพพลาย

6.  ร้านวุฒิธุรกิจ

7.  หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่

        ซึ่งเสนอราคาดังกล่าวคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นซองสอบราคาเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2556 ลงวันที่  3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นซองสอบราคาเป็นการถูกต้องแล้วเสนอขอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อผู้เสนอราคาต่ำสุดเรียงตามลำดับ  ต่อไป

 

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2556

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

                                     (  นางสาวสุรีย์พร  เสนาวงศ์  )

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

                                                               (  นายวิสุทธิ์      พิสูตร )

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!