การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

28 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2         ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

1) พิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

2) พิจารณาบัญชีกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3) เรื่องอื่นๆ

โดยมี นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาฯ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!