การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

26 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

1) พิจารณาอุนมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

2) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 29 )

3) เรื่องอื่นๆ ขอความเห็นชอบให้ผ่านที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โครงการสร้างวัดในเขตพื้นที่ ส.ป.ก       จังหวัดกาญจนบุรี โครงการสร้าง “วัดมีแก้วน้อย” บริเวณในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง        จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาฯ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!