การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

7 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

1) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

2) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันเงิน พ.ศ. 2566)

3) เรื่องอื่นๆ

โดยมี นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาฯ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ชั้น 2 อ.เมืองจ.กาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!