การมอบหมายให้เจ้าหนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

23 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!