กิจกรรมการรณรงค์ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของ

19 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดย นายชูชาติ   เสือส่าน นายกองค์การส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy   จากการปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

                    โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างคำนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ประกอบกับเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!