ประกาศข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

1 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เรื่อง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้ประกาศข้อบัญญัติซึ่งได้ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าแทนข้อบังคับตำบลฉบับเดิม จำนวน ๕ เรื่องดังนี้
๑. ข้อบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ข้อบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒

๕.ข้อบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และสิ่งเปรอเปื้อน พ.ศ.๒๕๕๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง