ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563

2 มกราคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!