สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)