โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

    โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เดิมชื่อ โรงพยาบาลศูนย์ดำเนินกรรมวิธีส่งทหารไปรบนอกประเทศ เรียกว่า รพ.ศกน.จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ขึ้นตรงต่อ ยศ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๑๖ โอนเป็น นขต.ของ จทบ.ร.บ ( ส่วนแยก ก.จ. )เรียกชื่อใหม่ว่า โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ส่วนแยกกาญจนบุรี ) ชื่อย่อว่า รพ.จทบ.ร.บ ( ส่วนแยก ก.จ. ) ต่อมาได้มีการแจ้งความ ทบ.เรื่องพระราชทานชื่อโรงพยาบาลในค่ายทหารโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เดิมใช้ อฉก.๔๑๖๐ ขนาด ๑๕๐ เตียง และ อฉก. ๖๐๓๗ จทบ.ก.จ. ส่วนแยกขนาด ๑๐๐ เตียง ( ประเภท ค.) ปัจจุบันใช้ อจย.หมายเลข ๘-๕๖๔ ( ๕ ธ.ค. ๓๑ ) ขนาด ๒๐๐เตียง ( อัตราระดับ ๒ ) ๑๕๐ เตียง และได้รับพระราชทานเปลี่ยนนาม โรงพยาบาลใหม่เป็น โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตามประกาศกองทัพบก ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๓๓