พระราชบัญญตั ิ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง