เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ