ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่19 ก.ย.65)

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ