ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองฯ

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง