คู่มือสําหรับเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ประเภท : คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือสําหรับเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการกํากับดูแลกิจการและกิจกรรม

ตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID-Free Setting)
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง