ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายหน้าแฟลต ซอย 1 หมู่ 1

11 ธันวาคม 2557
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณหน้าตลาดค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1

ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าตลาดค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ากำหนด ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยวิธีสอบราคา

  ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  385,000.- บาท  (- สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทบาทถ้วน-)      และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ( โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  115,500.-  บาท

4.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procuremnt : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ....12..พฤศจิกายน..2557...ถึงวันที่...25..พฤศจิกายน....2557..... ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 11.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ………27..พฤศจิกายน..2557...…  เวลา 09.30 – 10.00  น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  2,000- บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในวันที่..12..พฤศจิกายน..2557...-...25..พฤศจิกายน...2557.... ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3451-0629 ต่อ 223  

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ......12..... เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557

     

 

               

                      ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า                      

 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่นำใบเสนอราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเป็นผู้จัดทำไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

                            เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาหากผู้เสนอราคานำสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ไม่ใช่เป็นผู้จัดทำโดยเฉพาะมายื่น

2. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะเรียกทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯแล้วเท่านั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง