กองสวัสดิการสังคม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัณณ์ชญาณ์ ขุนศรีจตุรงค์