สำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

จ่าเอก ชานุวัฒน์ ศรีม่วง