โครงสร้างส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ลำพอง สายคงดี