ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอยุ บรรจบทางหลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 380 เมตร หนา0.15 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!