ประกาศประกาดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กรม. สน. พล. ร.9 หมู่ 1

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กรม สน.พล. ร.9 หมู่ที่ 1

 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

....................................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   สนามกีฬาเอนกประสงค์ กรม สน.พล. ร.9 หมู่ที่ 1 กว้าง 26.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ากำหนด งบประมาณราคากลางตั้งไว้ 3,239,000.- บาท  (-สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

                   5. ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 971,700.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ

                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procuremnt : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ระหว่างเวลา  10.00 - 11.00  น.  และเจ้าหน้าที่จะนำชี้สถานที่ก่อสร้าง พร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามโครงการ ดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้าง

หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้รับทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว และหากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้าง ให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

 

/กำหนด......

 

-2-

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ธันวาคม2557  เวลา  10.00 น. ถึง 10.30  น. ณ ห้องประชุมย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่....30...ธันวาคม....2557.......และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 8...มกราคม  2558.....เวลา 14.00 น. ถึง 14.30  น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ     9,000.- บาท   ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่าง วันที่....11......ธันวาคม..2557........ถึง    วันที่....19...ธันวาคม..2557....ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.ladya-sao.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3451 0629 ต่อ 223 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2557

 

 

 

 

( นายชูชาติ     เสือส่าน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่นำใบเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  เป็นผู้จัดทำไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาหากผู้เสนอราคานำสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ไม่ใช่เป็นผู้จัดทำโดยเฉพาะมายื่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง