สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าหลังเก่า หมู่ที่ 4

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าหลังเก่า  หมู่ที่

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าหลังเก่า  หมู่ที่ 4   ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณตั้งไว้  1,600,000.- บาท   โดยวิธีสอบราคา

     

ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  1,600,000.- บาท   (- หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-)    และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   800,000  บาท

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ......8-22 สิงหาคม 2556.....   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่.......23  สิงหาคม  2556........  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่………26  สิงหาคม  2556……..  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,500.- บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่ …………8 สิงหาคม  2556……  ถึงวันที่........22 สิงหาคม  2556.......  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ    วันที่ .......8....... เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

     

 

 

 ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

                                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!