สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพักนายสิบ ร.19 พัน 3 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพักนายสิบ ร.19 พัน 3 ซอย 3  หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 226 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,130 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการ

ที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพักนายสิบ     ร.19 พัน 3 ซอย 3  หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,130      ตารางเมตร    ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ตั้งไว้  452,000.- บาท   โดยวิธีสอบราคา

     

        ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 438,000.- บาท  (- สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)   และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น( โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   .-   บาท

 

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ .....8-22 สิงหาคม  2556......   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่......23 สิงหาคม  2556...... ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ……26  สิงหาคม  2556…..  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่ ………8 สิงหาคม  2556…… ถึงวันที่.......22 สิงหาคม 2556.......  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ......8........ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

     

 

 

                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่นำใบเสนอราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเป็นผู้จัดทำไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาหากผู้เสนอราคานำสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ไม่ใช่เป็นผู้จัดทำโดยเฉพาะมายื่น

             2. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะเรียกทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณรายได้เข้ามาเพียงพอแล้วเท่านั้น

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!