สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายศาลาเอนกประสงค์บ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายศาลาเอนกประสงค์บ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2  บ้านท่าเสา

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงขยายศาลาเอนกประสงค์บ้านพักทหารพราน     หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณตั้งไว้  280,000.- บาท  โดยวิธีสอบราคา

     

        ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 280,000.- บาท   (- สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)    และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ( โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ .....8 – 22 สิงหาคม 2556......   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่...23 สิงหาคม  2556...... ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ……26 สิงหาคม 2556…..  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่……8 สิงหาคม  2556……  ถึงวันที่.......22 สิงหาคม  2556..... ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ    วันที่ ......8........ เดือน สิงหาคม  .ศ. 2556

 

     

 

 

                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!